Categories
BLOG

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นประกาศ ห้ามจับ “แมลงดา” เพื่อการค้าขาย

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นประกาศห้ามจับ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นประกาศห้ามจับ

กระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นประกาศ ห้ามจับ “แมลงดา” เพื่อการค้าขาย เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์แมลงดาที่มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง

“แมลงดา” เป็นสัตว์จำพวกแมลงที่อาศัยอยู่ตามท้องนาและบ่อน้ำ มักพบได้มากในแถบพื้นที่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปจนถึงแถบเกาะคิวชูในประเทศญี่ปุ่น โดยกระทรวงสิ่งแวดล้อมญี่ปุ่นมีรายงานว่า เนื่องจากปัญหามลภาวะทางน้ำและผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ ทำให้จำนวนแมลงดาที่อาศัยในญี่ปุ่นมีปริมาณลดน้อยลง

นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบการซื้อ-ขายแมลงดาตลอด 5 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2019 พบว่ามีการซื้อ-ขายผ่านบนอินเทอร์เน็ตมากกว่า 1,500 ครั้ง และหากมีการจับแมลงดาเพื่อการค้าขายอย่างต่อเนื่องเช่นนี้ แมลงดาก็อาจมีความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์สูงขึ้น จึงนำมาสู่การประกาศกฎห้ามจับแมลงดาเพื่อการค้าขายขึ้นเป็นครั้งแรก โดยมีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป

อย่างไรก็ตาม การออกกฎห้ามไม่ให้พ่อค้าจับแมลงดาในพื้นที่ชนบทเพื่อการค้าขาย นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์พันธุ์แมลงดาให้คงอยู่กับธรรมชาติแล้ว ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้เหล่าเด็ก ๆ รุ่นหลังได้สัมผัสกับพืชและสัตว์จากธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการจับแมลงดาเพื่อการศึกษาวิจัย เช่น การจับเพื่อใช้ในการเรียนหรือการจับเพื่อเป็นงานอดิเรก จะไม่ถือว่าผิดกฎข้อห้ามของกระทรวงสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด

สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์

นอกจากนี้ “Tokyo salamander” สัตว์สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่อาศัยอยู่ในแถบภูมิภาคคันโต และปลาน้ำจืด “Golden venus chub” ก็ถูกประกาศห้ามจับเพื่อการค้าขายในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน